Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020r.pdf
  
Informacja dodatkowa 2020r.pdf
  
Rachunek zysków i strat 2020r.pdf
  
Zestawienie zmian funduszu jednostki budżetowej 2020r.pdf