PLAN DZIAŁALNOŚĆI

ZAKŁADU KARNEGO W GRZOWIE WLKP.

w  roku 2012

 

CZĘŚĆ A – Najważniejsze cele do realizacji  w roku  2012

 

L.p

Cel

          Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu   o charakterze strategicznym

                             Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności  oraz  resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych na kary ograniczenia i pozbawienia wolności ( z uwzględnieniem osób poddanych probacji)

 

 

a) odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę powierzchni celi mieszkalnej

 

b) wskaźnik procentowy zaludnienia                  w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp.         i Oddziale Zewnętrznym w Słońsku.

 

 

 

 

 

 

     

 

        100%

 

 

 

        99%

 

 

1. Wzmocnienie ochrony wewnętrznej w jednostkach penitencjarnych poprzez przesunięcie funkcjonariuszy z likwidowanych  posterunków zewnętrznych uzbrojonych, w wyniku  zastosowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa.

 

 

2. Rozmieszczenie zakresu i możliwości stosowania Systemu Dozoru Elektronicznego- umożliwienie orzekania w  wyroku przez sąd  jurysdykcyjny, iż kara pozbawienia wolności odbywana będzie w systemie dozoru elektronicznego.

 

 

 

3. Uszczelnianie systemów ochrony jednostek penitencjarnych. Wykonywanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

 

Cele oraz zadania służące jego realizacji odnoszą się do zapisów:

 

- projektu strategii „Sprawne państwo 2011-2020”

- oraz dokumentu „Skuteczny wymiar sprawiedliwości – działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni”

 

2.

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez  izolację osób  tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności.

a) liczba skazanych objętych systemem programowanego oddziaływania

 

 

         460

 

 

 

 

       

 

1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

2.System Dozoru Elektronicznego.

3.Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez  pracę.

4.Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ C – Inne cele przyjęte do realizacji  w roku  2012

 

L.p

Cel

          Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu   o charakterze strategicznym

                             Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie do readaptacji społecznej osób skazanych na karę pozbawienia wolności przy wykorzystaniu programów resocjalizacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liczba programów resocjalizacyjnych

 

 

 

 

 

 

      

 

        14

 

 

 

       

 

 

1. Dobór programów resocjalizacyjnych w odniesieniu do potrzeb i możliwości skazanych.

 

 

 

 

 

 

Cele oraz zadania służące jego realizacji odnoszą się do zapisów:

 

- Zarządzenie nr 2/04 Dyrektora Generalnego SW   z dnia 24.02.2004r.

 

2.

 Resocjalizacja i readaptacja społeczna  osób skazanych na kary pozbawienia wolności.

a) Liczba skazanych objętych działaniami terapeutycznymi w oddziale terapeutycznym

 

 

 

b) Liczba skazanych objętych działaniami terapeutycznymi poza oddziałem

 

 

       136

 

 

 

 

 

        70

       

 

1. Realizacja programu terapeutycznego. Efektywna koordynacja przyjęć do oddziału terapeutycznego.

 

 

2. Objęcie skazanych oddziaływaniami ukierunkowanymi na przeciwdziałanie uzależnieniom (krótka  interwencja, poszerzenie współpracy z grupami AA z wolności).

- wytyczne Dyrektora Generalnego SW  z dnia 20.12.2011r..

-polecenie Dyrektora Okręgowego OISW  w Szczecinie z dnia 29.09.2011r.

3.

Zwiększenie bezpieczeństwa wykonywania kary pozbawienia wolności poprzez obniżenie poziomu agresji wśród skazanych.

Liczba cykli z zakresu TZA i DULUTH.

TZA- 10

DULUTH- 3

1.Przedstawienie praktycznych umiejętności, które pomogą obniżyć stopień złości i agresji.

-wytyczne Dyrektora Generalnego SW z  dnia 20.12.2011r.

 

 

Gorzów Wlkp., 29.12.2011r.