Podgląd obrazu ‭[2]‬

 Podgląd obrazu ‭[1]‬

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010r​
 

Po kliknięciu na poniższy link użytkownik zostanie skierowany do ​Rządowego Centrum Legislacji. Akty prawne dotyczące Służby Więziennej należy odnaleźć pod literą S (Służba Więzienna) lub/i pod literą W (więziennictwo).

https://ppiop.rcl.gov.pl​

 

ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Zarządzenie Nr 27/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie gospodarowania składnikami majątkowymi w zakresie obsługi osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczym

Zarządzenie Nr 28/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udostępniania informacji publicznej w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej oraz sprawowania nadzoru nad udostępnianiem informacji publicznej w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Generalnego Słuzby Więziennej z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie realizacji uprawnień do wyzywienia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach sledczych

Zarządzenie Nr 6/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 lutego 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki żywnościowej w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Regulamin Nr 1/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4 czerwca 2013 r.w sprawie ceremoniału Służby Więziennej oraz musztry ceremonialnej

Zarządzenie Nr 32/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom mobbingu, dyskryminacji i molestowania w Służbie Więziennej

Zarządzenie Nr 43/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 października 2013r. zamieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami majątkowymi, w zakresie obsługi osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Zarządzenie Nr 24/2014 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie przeciwdziałania przedostawania się substancji odurzających i ich obrotowi na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych

Zarządzenie Nr 19/2015 Dyrektora Generalnego SW z dnia 12 czerwca 2015 w sprawie określenia dopuszczalnej ilości i wymiarów rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu skazanego w zakładzie karnym

Zarządzenie nr 28/2015 Dyrektora Generalnego Słuzby Więziennej z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie prowadzenia akt ewidencyjnych

Zarządzenie nr 29/2015 Dyrektora Generalnego SW z dnia 1 lipca 2015 w sprawie transportowania skazanych

Zarządzenie Nr 32/15 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej

Zarządzenie Nr 13/2016 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 1 marca 2016r zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej

Zarządzenie nr 19/16 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 kwietnia 2016r w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników penitencjarnych i terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnych

Zarządzenie nr 32/16 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 lipca 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia dopuszczalnej ilości i wymiarów rzezcy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu skazanego w zakładzie karnym oraz sposobu postępowania z przedmiotami i żywnością, którą wymiary lub ilość naruszają obowiązujący porządek lub utrudniają konwojowanie

Zarządzenie Nr 35/2016 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 15 lipca 2016 w sprawie instrukcji kancelaryjnej

Zarządzenie Nr 23 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie realizacji wyżywienia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Zarządzenie Nr 30 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 22 maja 2017 w sprawie gospodarowania paliwami, energią oraz wodą w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Zarządzenie Nr 31 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie gospodarowania środkami transportu jednostek organizacyjnch Słuzby Więziennej

Zarządzenie nr 42 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej Księgi Identyfikacji Wizualnej Służby Więziennej

Zarządzenie nr 23 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie tworzenia i organizacji oddziałów penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Zarządzenie Nr 38/2018 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 28 sierpnia 2018 w sprawie Kompanii Reprezentacyjnej Służby Więziennej

Zarządzenie Nr 55/18 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 listopada 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej

 Zarządzenie nr 22/19 DGSW z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie gospodarki żywnościowej w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Zarządzenie Nr 20/20 DGSW z dnia 2 marca 2020r w sprawie powołania zespołu do koordynowania działań podejmowanych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

Zarządzenie nr 37/20 DGSW z dnia 3 czerwca 2020 w sprawie udostępniania osobom pozbawionym wolności Biuletynu Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 42/20 DGSW z dnia 3 czerwca 2020 zmieniające Zarządzenie 37/20 w sprawie udostępniania osobom pozbawionym wolności Biuletynu Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 63 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie wzorów, druków i wydruków ewidencyjnych


Zarządzenie nr 86 DGSW z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie ustalania liczby miejsc zakwaterowania w zakładach karnych i aresztach śledczych

Zarządzenie nr 85 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych

Załącznik do zarządzenia nr 85

​ 

INSTRUKCJE DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Instrukcja Nr 1/2012 Dyrektora Generalnego SW z dn. 18.01.2012 roku w spr. sposobu postępowania z korespondencją kierowaną Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i innych organów międzynarodowej ochrony praw człowieka.

Instrukcja Nr 1/2014 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie tworzenia i organizacji oddziałów penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Instrukcja Nr 2/2016 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności

Instrukcja Nr 3/2016 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 grudnia 2016 roku zmieniająca instrukcję w sprawie sposobu postępowania z korespondencją kierowaną przez osadzonych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Instrukcja Nr 2/2017 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie szczegółowego trybu organizowania nauczania w szkołach oraz szkolenia kursowego w zakładach karnych i aresztach śledczych

Instrukcja Nr 3/2017 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie postępowania z osadzonymi ciężarnymi

Instrukcja Nr 6/2017 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zasad organizacji i warunków oddziaływań penitencjarnych wobec osadzonych stważających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa aresztu śledczego lub zakładu karnego

Instrukcja Nr 2/2018 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie postępowania z osadzonymi kobietami

Instrukcja nr 10 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności

WYTYCZNE DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Wytyczne nr 3/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4-10-2011r. w sprawie wymagań technicznych i ochronnych dla pawilonów zakwaterowania osadzonych

Wytyczne nr 1/2019 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i ochronnych dla pawilonów zakwaterowania osadzonych

 

Zarządzenia, Decyzje, Instrukcje Dyrektora Generalnego Służby Więziennej od 2000 roku - Archiwum


Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Beata Adamczewska
Utworzony przez: Utworzony przez SWNET\001293pwoz o 2011-07-25 12:55 o 25.02.2011 10:33:04
Zmodyfikowany przez: 50;#Marcin Woldan o 13.02.2023 08:23:12