Nagłówek

Centralny Zarząd Służby Więziennej


Ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010r​


 

Po kliknięciu na poniższy link użytkownik zostanie skierowany do ​Rządowego Centrum Legislacji. Akty prawne dotyczące Służby Więziennej należy odnaleźć pod literą S (Służba Więzienna) lub/i pod literą W (więziennictwo).

https://ppiop.rcl.gov.pl​


 

 

ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Zarządzenie Nr 27/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie gospodarowania składnikami majątkowymi w zakresie obsługi osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczym

Zarządzenie nr 66/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 06-09-2010 w sprawie gospodarki żywnościowej w jendnostkach organizacyjnych SW

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udostępniania informacji publicznej w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej oraz sprawowania nadzoru nad udostępnianiem informacji publicznej w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Zarządzenia w sprawie ustalenia pojemności jednostek penitencjarnych_2015_12_22

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Generalnego Słuzby Więziennej z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie realizacji uprawnień do wyzywienia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach sledczych

Zarządzenie Nr 6/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 lutego 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki żywnościowej w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Regulamin Nr 1/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4 czerwca 2013 r.w sprawie ceremoniału Służby Więziennej oraz musztry ceremonialnej

Zarządzenie Nr 32/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom mobbingu, dyskryminacji i molestowania w Służbie Więziennej

Zarządzenie Nr 43/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 października 2013r. zamieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami majątkowymi, w zakresie obsługi osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Zarządzenie Nr 1/2014 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 22 stycznia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia metod gospodarowania paliwami i energią w jednostkach Służby Więziennej

Zarządzenie Nr 19/2015 Dyrektora Generalnego SW z dnia 12 czerwca 2015 w sprawie określenia dopuszczalnej ilości i wymiarów rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu skazanego w zakładzie karnym

Zarządzenie nr 27/2015 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 czerwca 2015r w sprawie wzorów dokumentów i druków ewidencyjnych

Zarządzenie nr 28/2015 Dyrektora Generalnego Słuzby Więziennej z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie prowadzenia akt ewidencyjnych

Zarządzenie nr 29/2015 Dyrektora Generalnego SW z dnia 1 lipca 2015 w sprawie transportowania skazanych

Zarządzenie Nr 31/15 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 1 lipca 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji uprawnień do wyżywienia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Zarządzenie Nr 32/15 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej

Zarządzenie Nr 13/2016 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 1 marca 2016r zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej

Zarządzenie nr 19/16 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 kwietnia 2016r w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników penitencjarnych i terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnych

Zarządzenie nr 32/16 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 lipca 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia dopuszczalnej ilości i wymiarów rzezcy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu skazanego w zakładzie karnym oraz sposobu postępowania z przedmiotami i żywnością, którą wymiary lub ilość naruszają obowiązujący porządek lub utrudniają konwojowanie

Zarządzenie Nr 35/2016 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 15 lipca 2016 w sprawie instrukcji kancelaryjnej

Zarządzenie Nr 23 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 3 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 30 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 22 maja 2017

Zarządzenie Nr 31 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 22 maja 2017r

Zarządzenie nr 42 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej Księgi Identyfikacji Wizualnej Służby Więziennej

Zarządzenie nr 23 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 15/2018 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 8 maja 2018 w sprawie określenia przeznaczenia Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych

 

Zarządzenie Nr 38/2018 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 28 sierpnia 2018 w sprawie Kompanii Reprezentacyjnej Służby Więziennej

Zarządzenie Nr 55/18 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 listopada 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej

 

Zarządzenie nr 22 z dnia 17 kwietnia 2019 roku_żywienie.pdf

Zarządzenie Nr 20/20 DGSW z dnia 2 mareca 2020r w sprawie powołania zespołu do koordynowania działań podejmowanych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

Zarządzenie nr 37/20 DGSW z dnia 3 czerwca 2020 w sprawie udostępniania osobom pozbawionym wolności Biuletynu Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 42/20 DGSW z dnia 3 czerwca 2020 zmieniające Zarządzenie 37/20

​ 

INSTRUKCJE DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Instrukcja nr 16 /2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności

Instrukcja Nr 1/2012 Dyrektora Generalnego SW z dn. 18.01.2012 w spr. sposobu postępowania z korespondencją kierowaną Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i innych organów międzynarodowej ochrony praw człowieka.

Instrukcja Nr 2/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 29 luty 2012r. w sprawie tworzenia i organizacji oddziałów penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Instrukcja Nr 3 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 grudnia 2016 roku

Instrukcja nr 2/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2013r w sprawie szczegółowego trybu organizowania nauczania w szkołach oraz szkolenia kursowego w zakładach karnych i aresztach śledczych

Instrukcja Nr 2 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 29 sierpnia 2016 roku

Instrukcja Nr 3/2016 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 grudnia 2016 w sprawie sposobu postępowania z korespondencją kierowaną przez osadzonych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Instrukcja Nr 2 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 29 sierpnia 2016 roku

Instrukcja nr 2 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4 lipca 2017 roku

Instrukcja Nr 3 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 26 lipca 2017 roku

Instrukcja nr 6 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 listopada 2017 roku

instrukcja nr 2 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 21 listopada 2018 roku

 

WYTYCZNE DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Wytyczne nr 3/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4-10-2011r. w sprawie wymagań technicznych i ochronnych dla pawilonów zakwaterowania osadzonych

Wytyczne Dyrektora Generalnego SW nr 1_2019 z 17.06.2019r.pdf

 

Zarządzenia, Decyzje, Instrukcje Dyrektora Generalnego Służby Więziennej od 2000 roku - Archiwum


Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Beata Adamczewska
Utworzony przez: Utworzony przez SWNET\001293pwoz o 2011-07-25 12:55 o 25.02.2011 10:33:04
Zmodyfikowany przez: Marcin Woldan o 18.12.2020 14:29:52