Nagłówek

Centralny Zarząd Służby Więziennej

ZARZĄDZENIE Nr 212/10/CZSW Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej

 

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 8, poz. 116, z późn. zm.)

 

ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych

 

ZARZĄDZENIE Nr 81 /2010 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej

 

Zarządzenie Nr 30/15 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych

 

 

Struktura aktywów trwałych Służby Więziennej wg wartości netto:

Stan na 31.12.2016 r.

 

L.p.

Wyszczególnienie

Wartość

1

Grunty

362 826 598,89

2

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

1 363 894 578,49

3

Urządzenia techniczne i maszyny

109 480 418,40

4

Środki transportu

39 286 512,22

5

Inne środki trwałe

14 880 496,89

6

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

18 799 347,43

 

Rzeczowe aktywa trwałe razem:

1 909 167 952,32

7

Wartości niematerialne i prawne

2 278 077,09

 

 

W okresie przed akcesją Polski do Unii Europejskiej więziennictwo korzystało ze wsparcia środków unijnych ukierunkowanych na m.in. wzmocnienie struktur wymiaru sprawiedliwości i podniesienie efektywności wykonania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Podejmowane wówczas działania współfinansowane były ze środków programów PHARE 1998-2003, którymi zarządzał Minister Sprawiedliwości.
 
W latach 2005-2008 Centralny Zarząd Służby Więziennej był samodzielnym administratorem projektu „Nowa droga dla byłych więźniów”, który realizowany był w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na lata 2004-2006 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmował realizację działań ukierunkowanych na zbudowanie spójnego systemu służącego readaptacji społecznej więźniów i przywracaniu ich na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary. Wsparcie w ramach projektu uzyskało łącznie ponad 500 kobiet i mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w 13 jednostkach penitencjarnych. Wartość udzielonego wsparcia wyniosła blisko 8 mln zł. Centralny Zarząd Służby Więziennej pełnił funkcję Administratora Partnerstwa na Rzecz Rozwoju, w którym uczestniczyli także: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy, Rada Naczelna Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, Krajowa Rada Kuratorów oraz Stowarzyszenie MONAR. Szczegółowe informacje o realizacji projektów znajdują się na oficjalnej stronie internetowej poświęconej Programowi Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL www.equal.org.pl.

W latach 2008-2014 realizowane były przez Centralny Zarząd Służby Więziennej działania w ramach Poddziałania 1.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Działania te prowadzone były w ramach 4 projektów systemowych nazwanych jako: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi Klubami Pracy”, „Penitencjarny doradca zawodowy”, „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” oraz „Aktywizacja społeczno-zawodowa skazanych niepełnosprawnych oraz osób skazanych na karę pozbawienia wolności na podstawie art. 209 § 1 lub 207 § 1 Kodeksu karnego”. Celem głównym projektów było udzielenie wsparcia osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w celu przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu poprzez przekazywanie umiejętności zawodowych i prospołecznych ukierunkowanych na ułatwienie powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary. Wsparcie w ramach projektu uzyskało łącznie ponad 75 tys. kobiet i mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w 128 jednostkach penitencjarnych. Wartość udzielonego wsparcia wyniosła ponad 104 mln zł. Szczegółowe informacje o realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajdują się na oficjalnych stronach internetowych poświęconych Programowi: www.funduszestrukturalne.gov.pl oraz www.crzl.gov.pl.

Od 2012 r. w Służbie Więziennej realizowane są przedsięwzięcia wspieranie finansowo ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Programu PL17 pn. „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych” . Działania te ukierunkowane głównie na udzielanie wsparcia kadrze wymiaru sprawiedliwości w zakresie podniesienia umiejętności zawodowych służących właściwemu wykonywaniu obowiązków służbowych w celu przestrzegania zasad humanitarnego wykonania kary pozbawienia wolności. Działania prowadzone są we współpracy z norweską służbą penitencjarną. Zakończenie realizacji Programu planowane jest w 2017 r. Szczegółowe informacje o realizacji projektów w ramach Programu PL17 Norweskiego Mechanizmu Finansowego znajdują się na oficjalnych stronach internetowych poświęconych Programowi: www.eog.gov.pl oraz www.sw.gov.pl.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem do realizacji kolejnego projektu systemowego Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Będzie to przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2015-2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój na lata 2014-2020. Założenia realizacji tych działań będą opierały się na kontynuacji działań prowadzonych przez więziennictwo w trakcie działań podejmowanych w trakcie realizacji projektów Poddziałania 1.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Celem głównym projektu będzie udzielenie wsparcia osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w celu przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu poprzez przekazywanie umiejętności zawodowych i prospołecznych ukierunkowanych na ułatwienie powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary. Wartość wsparcia oszacowano w wysokości ok. 148 mln zł. Szczegółowe informacje o realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój znajdują się obecnie na oficjalnej stronie internetowej Ministra Infrastruktury i Rozwoju: www.mir.gov.pl.

Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej - projekt z dnia 16 kwietnia 2013r

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyżywienia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

 

Struktura aktywów trwałych Służby Więziennej wg wartości netto:

Stan na 31.12.2015 r.

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość

1.

Grunty

358 996 097,80

2.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1 235 643 241,16

3.

Urządzenia techniczne i maszyny

85 365 687,72

4.

Środki transportu

30 920 769,70

5.

Inne środki trwałe

8 317 883,05

5.

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

147 045 082,48

 

Rzeczowe aktywa trwałe razem:

1 866 288 761,91

7.

Wartości niematerialne i prawne

3 463 927,60

 

 

stan na 31.12.2014 r.

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość

1.

Grunty

354.473.683,58

2.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1.177.694.130,01

3.

Urządzenia techniczne i maszyny

78.632.594,64

4.

Środki transportu

15.307.973,43

5.

Inne środki trwałe

7.783.106,79

6.

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

165.797.853,04

 

Rzeczowe aktywa trwałe razem:

1.799.689.341,49

7.

Wartości niematerialne i prawne

3.997.783,65

 

----------------------------------------------------------------------------------------
stan na 31.12.2012 r.

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość

1.

Grunty

323.220.622,35

2.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1.164.526.419,60

3.

Urządzenia techniczne i maszyny

85.154.954,70

4.

Środki transportu

16.402.209,89

5.

Inne środki trwałe

11.950.891,04

6.

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

73.019.136,76

 

Rzeczowe aktywa trwałe razem:

1.674.274.234,34

7.

Wartości niematerialne i prawne

3.558.172,46

 

Informacja

 

o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

 

         Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r., Nr 114, poz. 761), Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie informuje, iż posiada do zagospodarowania składniki rzeczowe majątku ruchomego (załączniki 1 ÷ 8).

 

 

 1. Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Centralnego Zarządu Służby Więziennej odbędzie się przez nieodpłatne przekazanie innej jednostce, sprzedaż lub darowiznę.
 2. Stosownie do § 7 ust. 3 rozporządzenia, przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby innych jednostek.
 3. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 i 2 rozporządzenia.
 4. Darowizna składników majątku ruchomego może być dokonana na rzecz podmiotów określonych w § 39 ust. 1 rozporządzenia.
 5. Zainteresowani zbędnymi lub zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego mogą składać pisemne wnioski, które odpowiadać będą zasadom określonym
  w rozporządzeniu.
 6. Wnioski należy przesyłać do dnia 2 listopada 2016 r. do Dyrektora Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego  na adres: Centralny Zarząd Służby Więziennej, Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne, ul. Rakowiecka 37A, 02-521 Warszawa.
 7. Szczegółowych informacji na temat składników majątku udziela:

-          składniki wymienione w załączniku nr 1 i 2: Pan Kuba Gładkowski, tel. (22) 640 85 36;

-          składniki wymienione w załączniku nr 3 i 4: Pan Piotr Mądry,
tel.: (22) 640 86 35;

-          składniki wymienione w załączniku nr 5 i 7: Pan Robert Olejniczak, tel.: (22) 640 85 24;

-          składniki wymienione w załączniku nr 6: Pan Piotr Grupiński, tel.: (22) 640 84 02;

-          składniki wymienione w załączniku nr 8: Pan Paweł Pietras, tel.: (22) 640 85 85.

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

 

 

 

W dniu 21 czerwca 2016 r. w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej przy ul. Rakowieckiej 37a w Warszawie odbyło się spotkanie Dyrektora Biura Prawnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej (CZSW) z zawodowym lobbystą panem Tomaszem Obarą.Spotkanie odbyło się w trybie przewidzianym ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz.1414 z późn. zm.). Do kontaktów z zawodowymi lobbystami Dyrektor Biura Prawnego CZSW został upoważniony przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. W trakcie spotkania poruszano tematy związane z realizacją przepisów o działalności lobbingowej na terenie jednostek penitencjarnych, zasadami zatrudniania osób pozbawionych wolności, jak również zagadnienia dotyczące współpracy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej z placówkami naukowymi

 

 

W dniu 29 kwietnia 2015 r. w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej przy ul. Rakowieckiej 37a w Warszawie odbyło się spotkanie Dyrektora Biura Prawnego CZSW z zawodowymi lobbystami panami Tomaszem Obarą, Konradem Rycerzem, Mikołajem Wojciechowskim i Patrykiem Pańkowskim. W załączeniu skan dokumentów przekazanych podczas spotkania, które zdaniem zawodowych lobbystów przedstawiają oczekiwany przez nich sposób rozstrzygnięcia interesujących ich zagadnień prawnych. Spotkanie odbyło się w trybie przewidzianym ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). Do kontaktów z zawodowymi lobbystami Dyrektor Biura Prawnego CZSW został upoważniony przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Załącznik

 

W dniu 18 stycznia 2016 r. w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej przy ul. Rakowieckiej 37a w Warszawie odbyło się spotkanie Dyrektora Biura Prawnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej (CZSW) z zawodowymi lobbystami, panami Pawłem Kamilem Dolewskim oraz Jędrzejem Markiem Sadowskim. Spotkanie odbyło się w trybie przewidzianym ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz.1414 z późn. zm.). Do kontaktów z zawodowymi lobbystami Dyrektor Biura Prawnego CZSW został upoważniony przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

 
Fundusze Unijne.

Centralny Zarząd Służby Więziennej uczestniczy w działaniach związanych z readaptacją społeczno-zawodową skazanych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej od 1998 r. W wyniku podpisanego w grudniu 1998 r. Memorandum Finansowego pomiędzy Rządem RP a Komisją Europejską, polska Służba Więzienna została zaproszona do udziału w programie przedakcesyjnym Unii Europejskiej PHARE w ramach programu Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącego wzmocnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W ramach projektów PHARE 1998, PHARE 1999, PHARE 2001 i PHARE 2003 zrealizowano działania związane z: postępowaniem ze specjalnymi kategoriami więźniów, w tym z osadzonymi niebezpiecznymi, sprawcami przestępstw seksualnych i przestępstw skierowanych przeciwko rodzinie, zarządzaniem jednostkami penitencjarnymi, utworzono Centralną Bazę Danych Osób Pozbawionych Wolności Noe.NET, wzmocniono bazę dydaktyczną Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu oraz dokonano zakupu sprzętu do diagnozowania i leczenia osadzonych uzależnionych. W ramach projektów PHARE polska Służba Więzienna współpracowała na zasadach twinning’u z Francją, Hiszpanią i Holandią. Wartość całkowita projektów realizowanych w okresie przedakcesyjnym wyniosła ok. 780 tys. EUR.

 Od 2004 r. Centralny Zarząd Służby Więziennej koordynował realizację projektu „Nowa droga dla byłych więźniów” realizowanego ze środków Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Projekt został zakończony w marcu 2008 r. Jego całkowita wartość wyniosła ok. 2,5 mln EUR. Projekt realizowany był przy współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem, Krajową Radą Kuratorów, Ochotniczymi Hufcami Pracy, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszeniem MONAR. Działania projektowe skierowane były do grupy 500 skazanych kobiet i mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w 13 jednostkach penitencjarnych w całym kraju. Beneficjenci projektu uczestniczyli w ramach projektu w szkoleniach zawodowych, zajęciach aktywizacji zawodowej oraz szkoleniach języków obcych. Ponadto mieli możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej i zajęć terapii uzależnień. Cykl działań został zaplanowany w celu przygotowania skazanych do efektywnego powrotu do społeczeństwa po zakończeniu kary pozbawienia wolności.

Obecnie realizowane są 4 projekty, które są zaplanowane na lata 2008-2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Polski. Całkowita wartość projektów wyniesie ok. 35 mln EUR. Projekty są realizowane w ramach Poddziałania 1.3.4 „Centralny Zarząd Służby Więziennej - projekty systemowe” umieszczonego w centralnie realizowanym Priorytecie I „Zatrudnienia i integracja społeczna”, Działaniu 3 „Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej”. Ich założenia dotyczą:

- Projekt 1.25 pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi Klubami Pracy” (umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.01.03.04-00-025/08 z dnia 25 lipca 2009 r.), w ramach którego prowadzi się działania zmierzające do przygotowania w 45 wytypowanych jednostkach penitencjarnych wyspecjalizowanej kadry do pełnienia funkcji tzw. lidera przywięziennego klubu pracy w celu podniesienia poziomu efektywności podejmowanych działań z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej i prowadzonych oddziaływań readaptacyjnych. Beneficjentami projektu są funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej, a także osoby odbywające karę pozbawienia wolności uczestniczące w zajęciach ww. klubów pracy.

- Projekt 1.26 pn. „Penitencjarny doradca zawodowy” (umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.01.03.04-00-026/08 z dnia 25 lipca 2009 r.), zgodnie z którego założeniami utworzono w 15 jednostkach penitencjarnych stanowiska penitencjarnego doradcy zawodowego. Osoby zatrudnione na tym stanowisku służą pomocą osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w okresie przygotowania do zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności w planowaniu i organizowaniu ich życia zawodowego po zakończeniu odbywanej kary. Istotnym założeniem systemu jest opracowanie broszury służącej kadrze penitencjarnej w pracy z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności w aspekcie przygotowania do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary..

- Projekt 1.27 pn. „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” (umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.01.03.04-00-027/08 z dnia 25 lipca 2009 r.) zakłada wdrożenie systemowego, zintegrowanego cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego obejmującego prowadzenie wśród zainteresowanych skazanych powiązanych szkoleń o charakterze zawodowym oraz oddziaływań aktywizująco-wzmacniających. Przez cały okres trwania projektu przewiduje się udział w tych działaniach grupy ok. 38 tys. skazanych przebywających w 128 jednostkach penitencjarnych.

- Projekt 1.28 pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa skazanych niepełnosprawnych oraz osób skazanych na karę pozbawienia wolności na podstawie art. 209 § 1 lub art. 207 §1 Kodeksu karnego” (umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.01.03.04-00-028/08 z dnia 25 lipca 2009 r.) oparty jest na działaniach związanych z przygotowaniem do powrotu na rynek pracy skazanych szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu wsparcie uzyska ponad 1 400 osób odbywających karę pozbawienia wolności.

 Wymienione powyżej projekty są przedsięwzięciami długoletnimi trwającymi od 2008 r. do 2014 r.

Rolę Instytucji Zarządzającej dla realizowanych w ramach POKL pełni Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (DZF MRR). Działania Instytucji Pośredniczącej względem Priorytetu I POKL prowadzi Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (DWF MPiPS). Bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji przez CZSW projektów systemowych prowadzi Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (IP II - pion Instytucji Pośredniczącej II stopnia).

Od 2010 r. trwały prace nad przygotowaniem do realizacji przez Służbę Więzienna programu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W 2012 r. zapadła decyzja Biura Mechanizmów Finansowych o realizacji programu „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych”. W styczniu 2013 r. została zawarta umowa pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego i Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej dotycząca realizacji przedmiotowego programu.

Założenia programu przewidują realizację siedmiu projektów przez beneficjentów, którymi będą zarówno przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej, jak również Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. Działania projektowe obejmować będą m.in. działania szkoleniowe skierowane do kadry wymiaru sprawiedliwości, probacji oraz Służby Więziennej, modernizację systemu szkolenia więziennictwa oraz wdrożenie informatycznych systemów zarządzania jednostkami organizacyjnymi więziennictwa. W ramach programu zaplanowano także cykl szkoleń zawodowych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności umożliwiających przygotowanie ich do powrotu na rynek pracy i do społeczeństwa po zakończeniu kary. Łączna wartość programu na lata 2012-1015 została oszacowana w wysokości ponad 15 mln EUR.

Program ma charakter partnerski i obejmować będzie realizację zaplanowanych działań w kooperacji z norweskim więziennictwem. W ramach współpracy zaplanowane zostały także działania obejmujące m.in. wymianę doświadczeń opartą na wymianie kadry polskiego i norweskiego resortu sprawiedliwości.

Zadania Operatora Programu pełni Zespół ds. Funduszy Europejskich w Biurze Penitencjarnym Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

ZARZĄDZENIE Nr 18/13 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych

Informacja

 

o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

 

         Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r., Nr 114, poz. 761), Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie informuje, iż posiada do zagospodarowania składniki rzeczowe majątku ruchomego (załączniki 1, 2).

 

 

 1. Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Centralnego Zarządu Służby Więziennej odbędzie się przez nieodpłatne przekazanie innej jednostce, sprzedaż lub darowiznę.
 2. Stosownie do § 7 ust. 3 rozporządzenia, przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby innych jednostek.
 3. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 i 2 rozporządzenia.
 4. Darowizna składników majątku ruchomego może być dokonana na rzecz podmiotów określonych w § 39 ust. 1 rozporządzenia.
 5. Zainteresowani zbędnymi lub zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego mogą składać pisemne wnioski, które odpowiadać będą zasadom określonym
  w rozporządzeniu.
 6. Wnioski należy przesyłać do dnia 5 stycznia 2015 r. do Dyrektora Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego  na adres: Centralny Zarząd Służby Więziennej, Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne, ul. Rakowiecka 37A, 02-521 Warszawa.
 7. Szczegółowych informacji na temat składników majątku udziela:

-          załącznik nr 1: Pan Paweł Pietras tel.: sekretariat (22) 640 85 11, bezpośredni
(22) 640 85 85,

-          załącznik nr 2: Pan Robert Olejniczak tel.: sekretariat (22) 640 85 11, bezpośredni (22) 640 85 24.