Centralny Zarząd Służby Więziennej

Efektywność energetyczna  

 

Zakładka EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA na stronach BIP Służby Więziennej powstała w celu realizacji ustawowego obowiązku, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej  (Dz. U. z 2016 r., poz. 831), w myśl którego jednostki więziennictwa zobowiązane są do informowania o zastosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej na swojej stronie internetowej.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy, środkiem poprawy efektywności energetycznej jest:

1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt. 2, lub ich modernizacja;

4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2014 r., poz. 712 oraz z 2016 r., poz. 615);

5) wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) Nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz.Urz. UE L 342 z 22.12.2009 r., str. 1 z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy  z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz.U. poz. 1060);

6) realizacja gminnych programów niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

 

W ramach działalności nadzorczej Centralny Zarząd  Służby Więziennej w celu zainicjowania oraz ukierunkowania działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej w jednostkach penitencjarnych wprowadził w życie Wytyczne Nr 1/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia  18  marca  2013 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać oświetlenie miejsc pracy na zewnątrz  oraz metod poprawy efektywności energetycznej instalacji oświetlenia zewnętrznego 
w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Ponadto CZSW opracował w 2012 roczne sprawozdanie z realizacji II  Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej przez jednostki organizacyjne SW, który zostało włączone do resortowego sprawozdania, sporządzanego na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej przez Ministra Sprawiedliwości oraz przekazanego  ministrowi właściwemu do spraw gospodarki

 

Centralny Zarząd Służby Więziennej, jako jednostka organizacyjna Służby Więziennej zastosowała następujące środki poprawy efektywności energetycznej w odniesieniu do użytkowanej nieruchomości oraz wyposażenia:

1.         Rok 2011

- zakup trzech samochodów osobowych Skoda SuperB 1,8 TSI – norma spalania Euro 5A.

2.         Rok 2012

- zakup samochodu osobowego Skoda Octavia 2 1,8 TSI – norma spalania Euro 5F,

- wymiana wyeksploatowanego urządzenia klimatyzacyjnego GREE KFR 120 DW
na inverterowe urządzenie klimatyzacyjne Mitsubishi Electric typ PCA-RP140-KAQ/PUHZ-P140YHA.

       3.    Rok 2013

              - zakup samochodu osobowego Skoda SuperB  II Ambition2.0 TDI 125 kW

        4. Rok 2014

            - zakup dwóch samochodów osobowych Skoda Octavia III Elegance 1.4 TSI

         5. Rok 2015

             - zakup samochodu Voklswagen T5 Multivan Comfortline 3400, 2.0 Tdi  132kW DSG 7-G

 


Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Beata Adamczewska
Utworzony przez: ppłk Beata Adamczewska o 25.02.2011 10:33:04
Zmodyfikowany przez: 50;#Marcin Woldan o 13.02.2023 08:23:12