Centralny Zarząd Służby Więziennej

Przedmiot działalności:

 

Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, utworzony został w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności tj. z dnia 22 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 179), wchodząc w życie z dniem 8 marca 2011r., w miejsce uprzednio funkcjonującego Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy jest państwowym funduszem celowym, funkcjonującym, jako wydzielony rachunek bankowy, którego dysponentem jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Przychodami Funduszu są wpłaty środków pieniężnych dokonywane przez przywięzienne zakłady pracy z tytułu uzyskanych przez te podmioty zwolnień określonych w art. 6 w/w ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności oraz z tytułu dokonywanych na podstawie art. 125 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy tj. z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 53) wpłat przez jednostki penitencjarne Służby Więziennej w wysokości 25 % wynagrodzeń przysługujących osobom pozbawionym wolności, skierowanym do odpłatnego zatrudnienia.

Środki Funduszu przeznacza się - zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności - na finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w szczególności na:

- tworzenie nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności oraz ochronę istniejących;

- tworzenie i utrzymanie w zakładach karnych infrastruktury związanej z realizacją ustawowych zadań Służby Więziennej;

- modernizację przywięziennych zakładów pracy i ich produkcji;

- organizowanie nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla osób pozbawionych wolności;

- organizowanie szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej i umiejętności poszukiwania pracy;

- zakup sprzętu i środków ochrony potrzebnych do przeciwdziałania i zwalczania przyczyn i skutków stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz stanu klęski żywiołowej, występujących na terenie i w obszarze funkcjonowania jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, wykorzystywanych przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz skazanych.

Celem udzielania pomocy finansowej z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy jest wspieranie szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w placówkach resocjalizacyjnych, w szczególności poprzez finansowanie działań służących ochronie i tworzeniu miejsc pracy dla tych osób.

Na podstawie delegacji ustawowej, zawartej w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności Minister Sprawiedliwości w Minister Sprawiedliwości w rozporządzeniu z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1078)  określił szczegółowe zasady oraz tryb finansowania działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, a także szczegółowe zasady, tryb i terminy wypłaty ryczałtów oraz udzielania pożyczek i dotacji, jak również sposób i tryb dokumentowania wydatków na zatrudnienie osób pozbawionych wolności oraz wysokości i przeznaczenia pomocy wraz z wzorami dokumentów w tych sprawach, uwzględniając możliwości finansowe Funduszu Aktywizacji.

W rozporządzeniu określono szczegółowe zasady oraz tryb i terminy wypłaty ryczałtów oraz dotacji i pożyczek. Pomoc  w postaci dotacji i pożyczek przeznaczana jest na finansowanie działań wskazanych w art. 8 ust. 1 ustawy, natomiast ryczałt służy wyrównaniu wyższych kosztów zatrudnienia skazanych.

W rozporządzeniu opisano tryb zasady i terminy wypłacania przedsiębiorcy ryczałtu. Ryczałt, zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 2 ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności, wypłacany jest na wniosek przedsiębiorcy, w wysokości 35% wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym odpłatnie osobom pozbawionym wolności.

 

Do pierwszego wniosku o wypłatę ryczałtu przedsiębiorca zobowiązany jest dołączyć:

  1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołóstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
  2. Oświadczenie o numerze wpisu we właściwym rejestrze albo wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz      z podaniem Numeru Identyfikacji Podatkowej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  3. Oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wraz z podaniem numeru tego rachunku.
  4. Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy publicznej przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ubiega się o pomoc publiczną w formie ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności.
  5. Dokument potwierdzający uprawnienie osoby składającej wniosek do występowania w imieniu przedsiębiorcy.

 

Wskazane powyżej dokumenty winny zostać dołączone także w przypadku zmiany danych lub sposobu reprezentacji przedsiębiorcy.

Do każdego wniosku o wypłatę ryczałtu, a także do każdego wniosku o przyznanie pożyczki bądź dotacji należy dołączyć informacje, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej tj. z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 743).

Wniosek o wypłatę ryczałtu należy kierować do tej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, z którą zawarta została umowa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.

Wniosek, po zweryfikowaniu przesyłany jest Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej, dysponentowi FAZS, który ustali kwotę przysługującego ryczałtu i przekaże ją na rachunek bankowy przedsiębiorcy.

W rozporządzeniu zawarto także szczegółowy opis trybu udzielania pożyczek i dotacji z Funduszu Aktywizacji. Pomoc ta jest przyznawana na wniosek podmiotu zatrudniającego osoby pozbawione wolności oraz realizującego działania w zakresie resocjalizacji tych osób, składany bezpośrednio do dysponenta Funduszu Aktywizacji – Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Wniosek o udzielenie pożyczki bądź dotacji poddawany jest dwuetapowej kwalifikacji przez komisję powołaną przez dysponenta Funduszu Aktywizacji. Procedura przyznawania pomocy w postaci pożyczki bądź dotacji kończy się zawarciem umowy pomiędzy dysponentem Funduszu Aktywizacji a podmiotem zatrudniającym osoby pozbawione wolności. Podmiot, który otrzymał pożyczkę bądź dotację, jest obowiązany do zatrudniania osób pozbawionych wolności przez okres i na zasadach określonych w umowie. Dysponent Funduszu Aktywizacji jest uprawniony do kontroli podmiotu, z którym została zawarta umowa.

Decyzją Komisji Europejskiej z 11 stycznia 2012 r. rozszerzono program pomocy publicznej dla przedsiębiorców zatrudniających osoby pozbawione wolności N519/2007 o ryczałt, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Pomoc państwa nr SA.33608 (2011/N) spełnia kryteria zgodności z art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE. 

Obsługą Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy zajmuje się Zespół do spraw Funduszu Aktywizacji Biuro Kwatermistrzowsko - Inwestycyjne Centralnego Zarządu Służby Więziennej. 

 

Zespół do spraw Fundusz Aktywizacji

ul. Rakowiecka 37 A,

02-521 Warszawa,

Sekretariat BKW(p)

Tel. 022 640-85-71,

Faks 022 848-09-18,

e-mail: bkw-p@sw.gov.pl, fazs@sw.gov.pl

 

Podstawy prawne dotyczące pomocy publicznej udzielanej w ramach funkcjonowania Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy:

1. Ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności tj. z dnia 22 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 179)

2. Ustawa Kodeks Karny Wykonawczy tj. z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 53).

3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej tj. z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 743).

4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1078).

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, (Dz.U. 2016 poz. 238 ), w którym w załączniku nr 1:

 

w sekcji A przywołuje się następujące przepisy:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 1998 Nr 157 poz. 1031).

2. Ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm).

3. Ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

4. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych), ubiegających się o pomoc publiczną udzielaną na warunkach określonych w tym rozporządzeniu:

- art. 2 załącznika I.

- art. 2 pkt 10.

- art. 2 pkt 29.

- art. 2 pkt 30.

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2007 Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.).

- w sekcji B przywołuje się przepisy:

Ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.).

- w sekcji D przywołuje się przepisy:

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000), str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198).

2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205 z 02.08.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 170).

3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych), ubiegających się o pomoc publiczną udzielaną na warunkach określonych w tym rozporządzeniu.

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach  (Dz. U. 2004 Nr 194, poz. 1983, z późn. zm.).

Pliki do pobrania :

1)    Formularz wniosku o wypłatę ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1078). (Dokument .doc);

 

2)    Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie, których przedsiębiorca ubiega się o pomoc publiczną w formie ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności. (Dokument .doc);

 

3)    Formularz wniosku o przyznanie pożyczki, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1069). (Dokument .doc);

 

4)    Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie, których przedsiębiorca ubiega się o pomoc publiczną w formie pożyczki. (Dokument .doc);

 

5)    Formularz wniosku o przyznanie dotacji, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (poz. 1078). (Dokument .doc);

 

6)    Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie, których przedsiębiorca ubiega się o pomoc publiczną w formie dotacji. (Dokument .doc);

 

7)    Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie                                              (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 2010 r.). (Dokument .pdf);

 

8)    Wzór oświadczenia o numerze wpisu do odpowiedniego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. (Dokument .pdf);

 

9)    Wzór oświadczenie o posiadanym przez przedsiębiorcę rachunku bankowym. (Dokument .pdf).​

 

INFORMACJAE O POMOCY PUBLICZNEJ UDZIELONEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY:

1. Pomoc publiczna udzielona z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy w roku 2012. (Dokument .pdf)

2. Pomoc publiczna udzielona z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy w roku 2013. (Dokument .pdf)

3. Pomoc publiczna udzielona z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy w roku 2014. (Dokument .pdf)

4. Pomoc publiczna udzielona z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy w roku 2015. (Dokument .pdf)

5. Pomoc publiczna udzielona z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy w roku 2016. (Dokument .pdf)

6. Pomoc publiczna udzielona z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy w roku 2017. (Dokument .pdf)

7. Pomoc publiczna udzielona z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy w roku 2018. (Dokument .pdf) ;

8. Pomoc publiczna udzielona z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy w roku 2019. (Dokument .pdf).pdf

9. Pomoc publiczna udzielona z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy w roku 2020/ (Dokument .pdf)

10. Pomoc publiczna udzielona z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy w roku 2021. (Dokument .pdf)

​ 

​​

Wytwarzający/Odpowiadający: Piotr Koper
Utworzony przez: Piotr Koper o 25.02.2011 10:33:04
Zmodyfikowany przez: Piotr Koper o 13.02.2023 08:23:12