Centralny Zarząd Służby Więziennej

W okresie przed akcesją Polski do Unii Europejskiej więziennictwo korzystało ze wsparcia środków unijnych ukierunkowanych na m.in. wzmocnienie struktur wymiaru sprawiedliwości i podniesienie efektywności wykonania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Podejmowane wówczas działania współfinansowane były ze środków programów PHARE 1998-2003, którymi zarządzał Minister Sprawiedliwości.

 

W latach 2005-2008 Centralny Zarząd Służby Więziennej był samodzielnym administratorem projektu „Nowa droga dla byłych więźniów”, który realizowany był w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na lata 2004-2006 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmował realizację działań ukierunkowanych na zbudowanie spójnego systemu służącego readaptacji społecznej więźniów i przywracaniu ich na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary. Wsparcie w ramach projektu uzyskało łącznie ponad 500 kobiet i mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w 13 jednostkach penitencjarnych. Wartość udzielonego wsparcia wyniosła blisko 8 mln zł. Centralny Zarząd Służby Więziennej pełnił funkcję Administratora Partnerstwa na Rzecz Rozwoju, w którym uczestniczyli także: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy, Rada Naczelna Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, Krajowa Rada Kuratorów oraz Stowarzyszenie MONAR. Szczegółowe informacje o realizacji projektów znajdują się na oficjalnej stronie internetowej poświęconej Programowi Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL www.equal.org.pl.

 

W latach 2008-2014 realizowane były przez Centralny Zarząd Służby Więziennej działania w ramach Poddziałania 1.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Działania te prowadzone były w ramach 4 projektów systemowych nazwanych jako: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi Klubami Pracy”, „Penitencjarny doradca zawodowy”, „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” oraz „Aktywizacja społeczno-zawodowa skazanych niepełnosprawnych oraz osób skazanych na karę pozbawienia wolności na podstawie art. 209 § 1 lub 207 § 1 Kodeksu karnego”. Celem głównym projektów było udzielenie wsparcia osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w celu przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu poprzez przekazywanie umiejętności zawodowych i prospołecznych ukierunkowanych na ułatwienie powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary. Wsparcie w ramach projektu uzyskało łącznie ponad 75 tys. kobiet i mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w 128 jednostkach penitencjarnych. Wartość udzielonego wsparcia wyniosła ponad 104 mln zł. Szczegółowe informacje o realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajdują się na oficjalnych stronach internetowych poświęconych Programowi: www.funduszestrukturalne.gov.pl oraz www.crzl.gov.pl.

 

Od 2012 r. do końca 2017 w Służbie Więziennej realizowane były przedsięwzięcia wspieranie finansowo ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Programu PL17 pn. „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych” . Działania te ukierunkowane były głównie na udzielanie wsparcia kadrze wymiaru sprawiedliwości w zakresie podniesienia umiejętności zawodowych służących właściwemu wykonywaniu obowiązków służbowych w celu przestrzegania zasad humanitarnego wykonania kary pozbawienia wolności. Działania prowadzone były we współpracy z norweską służbą penitencjarną. Szczegółowe informacje o realizacji projektów w ramach Programu PL17 Norweskiego Mechanizmu Finansowego znajdują się na oficjalnych stronach internetowych poświęconych Programowi: www.eog.gov.pl oraz www.sw.gov.pl.

 

Od lipca 2016 r. na mocy porozumienia zawartego z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Centralny Zarząd Służby Więziennej przystąpił do realizacji kolejnego projektu systemowego pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Przedmiotowy projekt realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020. Głównym celem realizowanego przez Służbę Więzienną projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczyni się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym i spowoduje płynne oraz aktywne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Wartość projektu opiewa na kwotę 132 300 000 zł. Szczegółowe informacje o realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój znajdują się obecnie na oficjalnych stronach internetowych poświęconych projektowi: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz http://www.sw.gov.pl.

 


Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Beata Adamczewska
Utworzony przez: Kamil Warowny 2019-05-14 17:30 o 25.02.2011 10:33:04
Zmodyfikowany przez: 3434;#Kacper Suwiński o 05.12.2022 11:16:18