Centralny Zarząd Służby Więziennej

Pierwsze doświadczenia w zakresie realizacji przedsięwzięć wspieranych ze środków unijnych Służba Więzienna nabyła jeszcze w okresie poprzedzającym akcesję Polski do Unii Europejskiej.
Były to przede wszystkim działania ukierunkowane m.in. na wzmocnienie struktur wymiaru sprawiedliwości i podniesienie efektywności wykonania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Podejmowane wówczas działania współfinansowane były ze środków programów PHARE 1998-2003, którymi zarządzał Minister Sprawiedliwości.

 

W latach 2005-2008 Centralny Zarząd Służby Więziennej był już samodzielnym administratorem projektu „Nowa droga dla byłych więźniów” realizowanego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na lata 2004-2006 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmował realizację działań, których celem była próba zbudowanie spójnego systemu służącego readaptacji społecznej więźniów i przywracaniu ich na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary. Wsparcie w ramach projektu uzyskało łącznie ponad 500 kobiet i mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w 13 jednostkach penitencjarnych. Wartość udzielonego wsparcia wyniosła blisko 8 mln zł. Realizując wspomniany projekt Centralny Zarząd Służby Więziennej pełnił także funkcję Administratora Partnerstwa na Rzecz Rozwoju, w którego skład wchodziły: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy, Rada Naczelna Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, Krajowa Rada Kuratorów oraz Stowarzyszenie MONAR. Szczegółowe informacje o realizacji projektu były publikowane na oficjalnej stronie internetowej poświęconej Programowi Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL - www.equal.org.pl.

 

Lata 2008-2014 to okres realizacji przez Centralny Zarząd Służby Więziennej działań w ramach Poddziałania 1.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Obejmowały one realizację 4 projektów systemowych: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy
i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi Klubami Pracy”, „Penitencjarny doradca zawodowy”, „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy
po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” oraz „Aktywizacja społeczno-zawodowa skazanych niepełnosprawnych oraz osób skazanych na karę pozbawienia wolności na podstawie
art. 209 § 1 lub 207 § 1 Kodeksu karnego”. Celem głównym wspomnianych projektów było udzielenie wsparcia osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w celu przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu poprzez przekazywanie umiejętności zawodowych i prospołecznych ukierunkowanych
na ułatwienie powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary. Wsparcie w ramach projektu uzyskało łącznie ponad 75 tys. kobiet i mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności
w 128 jednostkach penitencjarnych. Wartość udzielonego wsparcia wyniosła ponad 104 mln zł. Szczegółowe informacje o realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki były publikowane na oficjalnej stronie internetowej poświęconej Programowi: www.funduszestrukturalne.gov.pl.

 

W latach 2012 - 2017 Służba Więzienna podjęła się także po raz pierwszy realizację przedsięwzięcia wspieranego finansowo ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014
w ramach Programu PL 17 pn. „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych”. Obejmował on realizację następujących projektów: „Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno-zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary”, „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe
w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie
z międzynarodowymi zasadami praw człowieka”, „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej ukierunkowanych na podniesienie umiejętności służących prawidłowemu wykonywaniu obowiązków służbowych”, „Wzmocnienie systemów ochrony jednostek penitencjarnych w oparciu o Grupy Interwencyjne Służby Więziennej”, „Utworzenie i wdrożenie systemów teleinformatycznych służących podniesieniu poziomu zarządzania jednostkami penitencjarnymi”, „Wzmocnienie sprzętowe
i modernizacja systemu kształcenia kadry Służby Więziennej w ramach szkół resortowych”, „Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego”. Działania w ramach projektów ukierunkowane były głównie na udzielanie wsparcia kadrze wymiaru sprawiedliwości w zakresie podniesienia umiejętności zawodowych służących właściwemu wykonywaniu obowiązków służbowych w celu przestrzegania zasad humanitarnego wykonania kary pozbawienia wolności. Całość przedsięwzięcia realizowana była we współpracy z norweską służbą penitencjarną. Szczegółowe informacje o realizacji projektów w ramach Programu PL 17 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 były publikowane na oficjalnych stronach internetowych poświęconych Programowi: www.eog.gov.pl oraz https://sw.gov.pl/strona/Norweski-Mechanizm-Finansowy-2009-2014.

 

W latach 2016 – 2021 na mocy porozumienia zawartego z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Centralny Zarząd Służby Więziennej realizował kolejny projekt systemowy
pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy
po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Przedmiotowy projekt realizowano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020. Głównym celem podejmowanych przez Służbę Więzienną działań był wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych miało przyczynić się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym i spowodować płynne oraz aktywne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Ostateczna wartość projektu opiewała na kwotę
129 291 682,28  zł. Liczba więźniów objętych wsparciem w programie wyniosła 50 094 osób, które ukończyły 4 163 cykli szkoleniowo – aktywizacyjnych. Spośród osadzonych objętych wsparciem zatrudnienie znalazło 36 358 osób. Szczegółowe informacje o realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój były publikowane na oficjalnych stronach internetowych poświęconych projektowi: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz https://sw.gov.pl/strona/power-2014-2020.

 

W listopadzie 2020 r. Centralny Zarząd Służby Więziennej w partnerstwie ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości oraz norweskim więziennictwem rozpoczął realizację projektu pn. Pilotażowe kompleksy penitencjarne” w ramach Programu Operacyjnego „Sprawiedliwość” finansowanego
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Przewidywany koniec realizacji przedsięwzięcia to kwiecień 2024 r. Głównym celem Projektu jest realizacja innowacyjnych działań zmierzających do poprawy funkcjonowania systemu penitencjarnego w Polsce i mających na celu zmniejszenie poziomu powrotności do przestępstwa. Zakres zadań został określony w wyniku współpracy z Partnerami Projektu i zakłada wdrożenie trzech uzupełniających się modułów pozwalających na osiągnięcie zakładanych rezultatów. Wspomniane moduły to: „Pilotażowe kompleksy penitencjarne”, „Modernizacja systemu szkolenia kadry Służby Więziennej” oraz „Narzędzie służące analizie ryzyka powrotności do przestępstwa”. Z uwagi na partnerski charakter Projektu
w ramach każdego modułu zakłada się organizację licznych działań bilateralnych z udziałem Partnerów Norweskich. Zakres zadań partnerskich został określony w ramach umowy partnerskiej. Działania planowane do realizacji w ramach projektu ukierunkowane są na utworzenie optymalnych warunków odbywania kary pozbawienia wolności poprzez budowę nowej infrastruktury i rozwój odpowiednich programów rehabilitacyjnych dla więźniów, a także maksymalizację korzyści płynących z udzielonego wsparcia poprzez przemodelowanie systemu szkolenia kadry Służby Więziennej tak, aby możliwe było opracowanie nowych programów szkoleniowych dla personelu więziennego oraz wdrożenie
ich do programu nauczania Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Szczegółowe informacje
o realizacji projektu zawarte zostały na oficjalnych stronach internetowych poświęconych projektowi: Pilotażowe kompleksy penitencjarne - Projekt (pilotazowekompleksypenitencjarne.pl) oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 - Służba Więzienna (sw.gov.pl).

 

Od 2021 r. Centralny Zarząd Służby Więziennej uczestniczy aktywnie w pracach
nad przygotowaniem założeń Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Złożone przez więziennictwo propozycje obejmują w szczególności realizację działań szkoleniowo aktywizacyjnych mających na celu przygotowanie  osób skazanych do skutecznego powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Realizacja cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych oparta zostanie na organizacji kursów o charakterze zawodowym wraz
z elementami obejmującymi m.in. aktywizację zawodową, obsługę komputera oraz zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej. Mając także na
względzie zdiagnozowane wśród potencjalnych uczestników wsparcia potrzeby związane z przeciwdziałaniem hazardowi patologicznemu, poszerzono zakres aktywizacji zawodowej o indywidualne oraz grupowe oddziaływania mające na celu przeciwdziałanie lub wyeliminowanie tego rodzaju uzależnienia. Nowym elementem będzie także poszerzenie oferty skierowanej do osadzonych o elementy skupione na przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu obejmujące m.in. szkolenia z zakresu użytkowania komputerów osobistych wraz
z użytkowaniem powszechnie wykorzystywanych narzędzi, a także korzystania z zasobów Internetu
w zakresie właściwym do przeprowadzenia w warunkach izolacji więziennej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z rynkiem pracy, poszukiwaniem i podjęciem zatrudnienia. Szczegółowe informacje nt. Programu można zaleźć na oficjalnej stronie internetowej:
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (power.gov.pl)

 


Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Beata Adamczewska
Utworzony przez: Kamil Warowny 2019-05-14 17:30 o 25.02.2011 10:33:04
Zmodyfikowany przez: 50;#Marcin Woldan o 13.02.2023 08:23:12