Centralny Zarząd Służby Więziennej

Art. 161. 1. Funkcjonariusz jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, obejmującym majątek stanowiący małżeńską wspólność majatkową i jego majątek osobisty, przy nawiazaniu stosunku służbowego, a nastepnie co roku do dnia 31 marca wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także przy rozwiązaniu stosunku służbowego

5. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust.1, stanowią tajemnicę służbową w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, chyba że funkcjonariusz, który złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie. Oświadczenie przechowuje się przez 6 lat. Po upływie tego okresu oświadczenie o stanie majątkowym podlega zniszczeniu.

Ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Słuzbie Więziennej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1064)


Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Beata Adamczewska
Utworzony przez: Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-01 17:55 o 25.02.2011 10:33:04
Zmodyfikowany przez: 3434;#Kacper Suwiński o 04.01.2023 14:26:51