Centralny Zarząd Służby Więziennej

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organa administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw dotyczących skarg i wniosków reguluje dodatkowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46).
 Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.).
 Sprawy osadzonych rozpatrywane są według odrębnych przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. z 2013 r., poz.647).
 Udostępnianie informacji publicznej w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej reguluje zarządzenie Nr 28/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udostępniania informacji publicznej w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej oraz sprawowania nadzoru nad udostępnianiem informacji publicznej w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.
 W CZSW informacji publicznej udziela  Biuro Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na podstawie posiadanych informacji albo po uzyskaniu informacji od komórek merytorycznych CZSW.
 Funkcjonariusze i pracownicy Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej udzielają informacji publicznej, która nie została udostępniona w BIP, na pisemny wniosek o udostępnienie informacji publicznej, skierowany do CZSW.
 Informacje publiczne przekazane do Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, opracowują zgodnie z ich kompetencjami komórki CZSW.
 Za udzielanie informacji publicznej na wniosek w formie ustnej odpowiadają kierownicy poszczególnych komórek CZSW w zakresie swoich kompetencji.
 
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg, próśb i wniosków dotyczących osób pozbawionych wolności odbywają się w następujących dniach tygodnia:
poniedziałki w godz. 9.00 – 17.00
wtorki – piątki w godz. 9.00 – 15.00

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Beata Adamczewska
Utworzony przez: Utworzony przez Przemysław Woźniak o 2010-12-23 10:10 o 25.02.2011 10:33:04
Zmodyfikowany przez: 50;#Marcin Woldan o 13.02.2023 08:23:12