Centralny Zarząd Służby Więziennej

Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń pełni istotną rolę w społecznej readaptacji skazanych.
 Artykuł 38. Kodeksu karnego wykonawczego stanowi, iż w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych w szczególności związanych z pozbawieniem wolności, mogą współdziałać stowarzyszenia, fundacje, organizacje oraz instytucje, jak również kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby godne zaufania.
 Przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, kościołów i innych związków wyznaniowych oraz osoby godne zaufania mogą uczestniczyć w radach oraz innych organach kolegialnych, powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości lub podległe mu organy albo wojewodów, których zadaniem jest świadczenie pomocy skazanym i ich rodzinom albo koordynowanie współdziałania społeczeństwa z zakładami karnymi i aresztami śledczymi. Przedstawiciele ci oraz osoby godne zaufania mogą też uczestniczyć w społecznej kontroli nad wykonywaniem kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych.
 
 Na podstawie tego zapisu Dyrektor Generalny Służby Więziennej realizuje następujące porozumienia i umowy o współpracy:
1. Porozumienie zawarte w Warszawie w dniu 13.06.2000 r. pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad współpracy w zakresie organizacji pomocy na rzecz osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz rodzin osób pozbawionych wolności;
2. Porozumienie o współpracy zawarte w Warszawie w dniu 6.01.2009 r. pomiędzy Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej a Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
3. Porozumienie zawarte w Warszawie w dniu 19.06.2009 r. pomiędzy Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej a Komendantem Głównym Policji;
4. Porozumienie zawarte w Warszawie w dniu 8.04.2010 r. pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej a Stowarzyszeniem „Bractwo Więzienne” w zakresie readaptacji społecznej oraz zapobiegania powrotowi do przestępstwa skazanych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych;
5. Porozumienie zawarte w Warszawie w dniu 21.07.2010 r. pomiędzy Skarbem Państwa Centralnym Zarządem Służby Więziennej a Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w zakresie zatrudnienia skazanych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, w jednostkach organizacyjnych Lasów Polskich – Nadleśnictwach, przy pracach związanych z gospodarką leśną;
6. List intencyjny Wspólnota Praktyk na rzecz (Re) Integracji (byłych) Skazanych (Cop) podpisany w dniu 9.09.2010 r.;
7. Porozumienie zawarte w Warszawie w dniu 24.03.2011 r. pomiędzy Skarbem Państwa Centralnym Zarządem Sużby Więziennej a Skarbem Państwa Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej w zakresie zatrudniania skazanych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, w jednostkach podległych Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej - Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej, przy pracach związanych z gospodarką wodną;

8. Porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej zawarte w Warszawie w dniu 18.10.2011 r. pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez Jej Magnificencję Rektor Uniwersytetu Warszawskiego a Centralnym Zarządem Służby Więziennej z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

9. Porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej zawarte w dniu 31 grudnia 2012 r.pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej a Uniwersytetem Gdańskim reprezentowanym przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu.

Porozumienie w sprawie współpracy naukowo-badawczej nad karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Porozumienie Nr 4/2013 w sprawie odbywania przez aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury praktyk w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Aneks do porozumienia w sprawie badań naukowych

Aneks Nr 2 do porozumienia w sprawie współpracy naukowo-badawczej nad karą dożywotniego pozbawienia wolności


Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Beata Adamczewska
Utworzony przez: Kamil Warowny 2019-05-14 17:30 o 25.02.2011 10:33:04
Zmodyfikowany przez: 3434;#Kacper Suwiński o 04.01.2023 14:26:51