Centralny Zarząd Służby Więziennej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny, publiczny cel wykorzystywania, do którego informacja została wytworzona. Zasady i tryb udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystania zostały zawarte w rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.).

Zasady udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Centralnego Zarządu Służby Więziennej w celu ponownego wykorzystywania.

ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna, która:

·         została udostępniona na stronie BIP;

·         została umieszczona w serwisie internetowym;

·         przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej w przypadku informacji umieszczonej w BIP oraz serwisie internetowym.

 

Jeśli nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  wykorzystujące informacje zobowiązane są do:

·         poinformowania o źródle uzyskania informacji;

·         poinformowania o czasie  pozyskania informacji publicznej;

·         udostępniania innym użytkownikom  informacji w pierwotnie pozyskanej formie;

·         nie modyfikowania pozyskanej informacji publicznej.

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej na wniosek.

 

Dyrektor Generalny Służby Więziennej określi warunki udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekaże je wnioskodawcy.

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek w celu ponownego wykorzystywania.

 

Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania następuje na  wniosek w przypadkach, gdy:

·         informacja nie została udostępniona na BIP CZSW, chyba, że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania;

·         wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały określone dla tej informacji.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej będącej w posiadaniu Centralnego Zarządu Służby Więziennej  w celu ponownego wykorzystywania składa się na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r.w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 94)

 

Sposób wykorzystywania informacji publicznej spełniającej cechy utworu lub stanowiących bazę danych.

 

Możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych w całości, fragmentach lub w częściach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych dopuszczalne jest pod warunkiem, ze nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1191.)  lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz.1402 z późn. zm.) oraz z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

 

Dyrektor Generalny Służby Więziennej nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny oraz za wykorzystywanie utworu lub baz danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub baz danych przysługujące Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej..


Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Beata Adamczewska
Utworzony przez: ppłk Beata Adamczewska o 25.02.2011 10:33:04
Zmodyfikowany przez: Marcin Woldan o 26.11.2021 09:14:21