Centralny Zarząd Służby Więziennej

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

por. Kacper Suwiński
tel. 22 640 84 24
e-mail: kacper.suwinski@sw.gov.pl
 

1. Pełnomocnik podejmuje działania zmierzające do ochrony przed dyskryminacją przede wszystkim ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, wyznanie, światopogląd, narodowość, pochodzenie, stan cywilny i rodzinny oraz orientację seksualną.

2. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
1) promowanie, upowszechnianie i propagowanie praw człowieka i równego traktowania oraz dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej;
2) opracowywanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych w zakresie ochrony praw człowieka i równego traktowania;
3) zamieszczanie na stronie internetowej Służby Więziennej informacji dotyczących praw człowieka i równego traktowania;
4) monitorowanie i koordynowanie działań Służby Więziennej w zakresie zaleceń krajowych i międzynarodowych organizacji i instytucji powołanych do ochrony praw człowieka oraz przestrzegania zasad równego traktowania funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej;
5) reprezentowanie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w kontaktach z organami i instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w sprawach ochrony praw człowieka i równego traktowania;
6) reprezentowanie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych ochronie praw człowieka i równego traktowania;
7) współpraca z pełnomocnikami do spraw ochrony praw człowieka powołanymi przez inne organy i instytucje oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony praw człowieka i równego traktowania;  
8) współdziałanie z Biurem Kadr i Szkolenia Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej oraz ośrodkami doskonalenia kadr Służby Więziennej w procesie opracowywania oraz aktualizacji programów szkolenia i doskonalenia zawodowego w zakresie problematyki praw człowieka w Służbie Więziennej, przestrzegania przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej zasad etyki zawodowej oraz przestrzegania zasad równego traktowania;
9)  udzielanie na wniosek uprawnionych instytucji lub organów krajowych, informacji i wyjaśnień z zakresu przestrzegania wśród funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej praw człowieka i równego traktowania;
10)  informowanie Dyrektora Postępowań Kontrolnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Pełnomocnika Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do Spraw Przeciwdziałania Korupcji w Służbie Więziennej o sprawach istotnych pozostających w jego merytorycznej właściwości;
11)  informowanie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o ewentualnych zagrożeniach przestrzegania praw człowieka i zasad równego traktowania;
12)  opiniowanie projektów aktów prawnych pod względem ewentualnych zagrożeń naruszenia praw człowieka i równego traktowania.

Ważne adresy:

Trybunał Konstytucyjny

Al. Jana Christiana Szucha 12a
00-918 Warszawa

www.trybunal.gov.pl

Sąd Najwyższy

Pl. Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa 41
tel. (+48 22) 530-80-00

www.sn.pl

Naczelny Sąd Administracyjny

ul. Jasna 6
00-013 Warszawa
tel.: (+48 22) 551 60 00

www.nsa.gov.pl

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa
tel.: (+48 22) 828 10 08, 828 69 96, 556 44 40
fax: (+48 22) 556 44 50

www.hfhrpol.waw.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa
tel.:(+ 48 22) 551 77 00
fax:(+ 48 22) 827 64 53
e-mail rzecznik@rpo.gov.pl

www.rpo.gov.pl

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg Cedex
France
Tel : +33 (0)3 88 41 20 18
Fax : +33 (0)3 88 41 27 30

www.echr.coe.int


Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Beata Adamczewska