Centralny Zarząd Służby Więziennej

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.).
 Centralny Zarząd Służby Więziennej zgodnie z obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2116 r. w sprawie wykazu jednostek oranizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości (M.P. z 2016 r. poz.801), jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podległą Ministrowi Sprawiedliwości.Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną.
 Centralny Zarząd Służby Więziennej jest aparatem wykonawczym Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, działającym na podstawie statutu nadanego zarzadzeniem  Ministra Sprawiedliwości  z dnia 1 lipca 2015 r.( Dz.Urz. Min. Sprawiedl. poz. 174 ) w sprawie nadania statutu Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej.
 Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej zarządzeniem Nr 32/15 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej. 
 
 

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Beata Adamczewska
Utworzony przez: Kamil Warowny 2019-05-14 17:30 o 25.02.2011 10:33:04
Zmodyfikowany przez: Kacper Suwiński o 13.01.2022 14:13:36