Zakład Karny Kluczbork

 
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku
 z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

                                                                                               Szanowni Państwo!
Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. Z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy:
1. Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora:
administratorem jest Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku
ul. Katowicka 4, 46-200 Kluczbork,
telefon: +48 77 417 22 50,
e-mail: zk_kluczbork@sw.gov.pl.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
mjr Radosław Musiałek,
ul. Katowicka 4, 46-200 Kluczbork,
telefon: +48 77 417 22 50
e-mail: radoslaw.musialek@sw.gov.pl  
3. Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Z 2023 r. poz. 127, z późn. zm.) oraz ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietna 2010 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2470 z późn. zm.), zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.
5. Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do żądania sprostowania,
prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 
Zakład Karny Kluczbork
 Katowicka 4
 46-200
 Kluczbork
 zk_kluczbork@sw.gov.pl
 77 4172250

Wytwarzający/Odpowiadający: por. Zbigniew Piekielny
Utworzony przez: Piotr Tanas o 25.02.2011 10:33:02
Zmodyfikowany przez: 1611;#Piotr Tanas o 10.03.2023 11:17:20