Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Warszawa

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
Szanowni Państwo!
Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy:
1. Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora:
o administratorem w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Warszawie jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie,
o ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa,
o telefon: +48 22 640 82 51,
o e-mail:
oisw_warszawa@sw.gov.pl.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
o por. Ewa Koszewska
o ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa,
o telefon: +48 22 640 82 86,
o e-mail:
iod_warszawa@sw.gov.pl.
3. Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, z późn. zm.) oraz ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietna 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.), zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.
5. Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
o prawo dostępu do danych osobowych,
o prawo do żądania sprostowania,
o prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Warszawa
 Wiśniowa 50
 02-520
 Warszawa
 oisw_warszawa@sw.gov.pl
 (22) 640 82 51 / (22) 848 62 68.

Wytwarzający/Odpowiadający: por. Zbigniew Śpiewak
Utworzony przez: Zbigniew Śpiewak o 25.02.2011 10:33:04
Zmodyfikowany przez: Zbigniew Śpiewak o 18.08.2021 14:11:43