Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Wrocław

Szanowni Państwo!
 
Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy:
 
Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora: administratorem w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej we Wrocławiu jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław, telefon: +48 71 327 26 01, e-mail: oisw_wroclaw@sw.gov.pl
 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Beata Stałanowska, ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław, telefon: +48 71 327 26 95, e-mail: iod_oisw_wroclaw@sw.gov.pl.
 
Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, z późn. zm.) oraz ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietna 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.), zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.
 
Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do żądania sprostowania,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 
 
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Wrocław
 Kleczkowska 35
 50-211
 Wrocław
 oisw_wroclaw@sw.gov.pl
 (71) 327 26 01 / (71) 327 26 70

Wytwarzający/Odpowiadający: por. Mariusz Jastrzębski
Utworzony przez: Paweł Szewczyk o 25.02.2011 10:33:04
Zmodyfikowany przez: Paweł Szewczyk o 07.05.2021 14:08:57