Zakład Karny Tarnów

Zakład Karny w Tarnowie
ul. Konarskiego 2
 33-100 Tarnów
 
 Tel: 14 623 51 00
Faks: 14 621 56 77

OPIS JEDNOSTKI

Zakład Karny w Tarnowie jest zakładem karnym typu zamkniętego, przeznaczonym dla mężczyzn, odbywających karę po raz pierwszy, z oddziałami typu: zamkniętego dla skazanych młodocianych, zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych, półotwartego i otwartego dla recydywistów penitencjarnych oraz oddziału dla tymczasowo aresztowanych. Na terenie jednostki funkcjonuje oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Pojemność jednostki wynosi 1035 miejsc. W jednostce mogą przebywać osadzeni stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo stwarzający poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, dla których wydzielono odrębny oddział zapewniający ich wzmożoną ochronę. Jednostka przystosowana jest do pobytu w niej chorych na cukrzycę insulinozależną. W jednostce celem realizacji zadań ustawowych powołano trzy Oddziały Penitencjarne, przy czym w Oddziale Penitencjarnym I i II przebywają osadzeni zakwalifikowani do zakładu karnego zamkniętego oraz tymczasowo aresztowani. III Oddział Penitencjarny realizuje zadania wyłącznie wobec skazanych skierowanych do oddziału półotwartego i otwartego.


Zakład Karny w Tarnowie mieści się przy ul. Konarskiego 2. Wejście do Oddziału Penitencjarnego nr III (zakład karny typu półotwartego i otwartego) znajduje się przy ul. Wspólnej 15.
Budowę tarnowskiego zakładu karnego rozpoczęto jesienią 1913 roku. Wybuch I wojny światowej (1914-1918) przerwał prace budowlane, które wznowiono dopiero po zakończeniu działań wojennych. Ostatecznie w dniu 29 listopada 1926r. oddano do użytku więzienie, które wówczas było najnowocześniejszym tego rodzaju obiektem w Europie. W okresie II wojny światowej(1939-1945) obiekt był wykorzystywany jako przejściowy obóz dla jeńców polskich, a następnie jako więzienie gestapo, stanowiąc punkt zbiorczy więźniów przewożonych tutaj z różnych zakątków kraju. W dniu 14 czerwca 1940r. Deutsche Strafanstalt Tarnów opuścił pierwszy transport 728 więźniów do KL Auschwitz. Wydarzenie to upamiętnia tablica wmurowana przy wejściu do budynku administracji jednostki. Po zakończeniu II wojny światowej w Zakładzie Karnym w Tarnowie przebywali także więźniowie polityczni, a do 1970r. również kobiety. W obecnej chwili Zakład Karny w Tarnowie jest drugą pod względem pojemności jednostką okręgu krakowskiego.

Ważne telefony

Sekretariat: 14 623 51 00

Dział Organizacyjno - Prawny: 14 623 51 55

Dział Kadr: 14 623 52 03

Dział Penitencjarny: 14 623 51 80

Dział Terapeutyczny: 14 623 52 01

Dział Ochrony: 14 623 51 10

Dział Ewidencji: 14 623 51 90

Dział Kwatermistrzowski: 14 623 51 30

Dział Finansowy: 14 623 51 40

Dział Informatyki i Łączności: 14 623 52 30

Zatrudnienie osadzonych: 14 623 56 90

Służba Zdrowia: 14 623 51 46

Dowódca Zmiany: 14 623 52 48

WIDZENIA ORAZ PACZKI

Informujemy, iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, widzenia z osadzonymi zostają wstrzymane do dnia utrzymania w/w reżimu sanitarnego. O uruchomieniu widzeń poinformujemy stosownym komunikatem. Zachęcamy do komunikowania się z osadzonymi za pośrednictwem listów, telefonu oraz komunikatora Skype, zgodnie z określonymi zasadami, ujętymi w porządku wewnętrznym jednostki.
ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ
realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy ZAKŁAD KARNY W TARNOWIE
Numer konta punktu sprzedaży: 51 1130 1017 0020 1458 9320 0026
e-mail: paczki@igbmazovia.pl
PRZYJMOWANIE PACZEK DLA SKAZANYCH
Administracja Zakładu Karnego w Tarnowie informuje, że od dnia 09.12.2019r. zmianie ulegną godziny i miejsce przyjmowania paczek. Szczegółowe informacje zawarte są poniżej w zakładce: zasady doręczania paczek innych niż żywnościowe.
PACZKI ŻYWNOŚCIOWE
Zasady otrzymywania paczek żywnościowych przez skazanych:
Od dnia 1 lipca 2015 r. zmianie ulegają zasady otrzymywania paczek przez osadzonych. W tym dniu wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. póz. 396) obejmująca, oprócz nowelizacji samego kodeksu karnego, także obszerną nowelizację kodeksu karnego wykonawczego.
Zmianie ulega m. in. art. 113a S 3 kkw wprowadzający całkowicie nowe zasady otrzymywania paczek żywnościowych przez skazanych. Możliwość otrzymywania takich paczek przez skazanych w dotychczasowej formie, tzn. raz na kwartał paczka o wadze do 5 kg z zewnątrz, została zlikwidowana. Wprowadzone natomiast zostało uprawnienie do otrzymania raz w miesiącu paczki żywnościowej, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje taka paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.
Zamówienia paczek żywnościowych przez osoby najbliższe odbywać się będą na zasadach przewidzianych dotychczas dla paczek zamawianych z zewnątrz za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie Zakładu Karnego w Tarnowie.
W związku z powyższym, od dnia 1 lipca 2015 r. paczki żywnościowe dostarczane do tutejszego zakładu karnego nie będą przyjmowane i zostaną zwrócone na koszt nadawcy. W przypadkach wpływu paczki po tej dacie o tym czy paczka zostanie przyjęta decydować będzie data nadania paczki widniejąca na stemplu pocztowym.
Zasady przyjmowania paczek żywnościowych:
Osadzony ma prawo do otrzymania raz w miesiącu paczki żywnościowej, wskład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego.
Skazany otrzymuje taką paczkę żywnościową po osobistym złożeniu zamówienia na taką paczkę na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki lub po złożeniu takiego zamówienia przez osobę najbliższą.
W przypadku składania zamówienia przez osobę najbliższą osoba zainteresowana przekazaniem osadzonemu paczki żywnościowej powinna:
1. pobrać formularz Zamówienia na paczkę realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy Zakładzie Karnym w Tarnowie, który jest dostępny w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej Zakładu Karnego w Tarnowie,
2. wypełnić formularz Zamówienia na paczkę na podstawie Listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Tarnowie wpisując w odpowiednie rubryki nazwę produktu, pozycję katalogową, ilość, cenę, wagę i wartość. Powyższa lista produktów jest dostępna w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej Zakładu Karnego w Tarnowie i obejmuje również papierosy i tytoń.
3. dokonać wpłaty środków finansowych, odpowiadających wartości zamówionych produktów na numer wydzielonego konta Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA prowadzącej kantynę:
Bank BGK: 51 1130 1017 0020 1458 9320 0026 . W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić nazwisko, imię, imię ojca i datę urodzenia adresata paczki (skazanego). Wpłatę można również zrealizować bezpośrednio w punkcie sprzedaży w Zakładzie Karnym w Tarnowie.
4. przekazać lub przesłać do punktu sprzedaży w zakładzie karnym wypełniony formularz Zamówienia na paczkę wraz z dowodem wpłaty. Adres: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA - Kantyna Tarnów, ul. Konarskiego 2, 33-100 Tarnów. Osoba zamawiająca paczkę wpisuje na odwrocie formularza Zamówienia na paczkę swój dokładny adres lub numer konta bankowego.
Paczka, realizowana w drodze powyższego Zamówienia jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).
Zamówienie na paczkę z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży jest realizowane wyłącznie w przypadku posiadania przez osadzonego uprawnienia o otrzymania paczki.
LISTA PRODUKTÓW dostępna w punkcie sprzedaży przy ZK w Tarnowie dostępna jest w odnośniku:  lista.pdf
FORMULARZ ZAMÓWIENIA NA PACZKĘ ŻYWNOŚCIOWĄ dostępny jest w odnośniku:  formularz-zamowienia-paczka.pdf
NR TELEFONU DO KIEROWNIKA KANTYNY: 22 328 62 10
 
Zasady spożywania i pobierania przez osadzonych produktów żywnościowych zakupionych w czasie widzeń:
W czasie widzenia zezwala się na spożywanie zakupionych na terenie ZK produktów żywnościowych przez skazanych i tymczasowo aresztowanych (o ile widzenie odbywa się w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą). Zabrania się spożywania jakichkolwiek artykułów żywnościowych i napojów przynoszonych z zewnątrz. Zabrania się zabierania do celi resztek niespożytych podczas widzenia artykułów żywnościowych.
Zezwala się na pobranie przez skazanych z widzenia, niewielkich ilości zakupionych w kantynie artykułów higieny osobistej, materiałów piśmiennych, prasy oraz wyrobów i artykułów tytoniowych, w ilościach nieprzekraczających:
* 25 paczek papierosów lub 0,5 kg tytoniu;
* 2 opakowania gilz w łącznej ilości do 500 szt.;
* 0,5 kg kawy;
* 1 opakowania herbaty;
* 1 kg cukru;
* 1 szt. zapalniczki;
* 3 szt. kart telefonicznych;
* 1 szt. pasty do zębów;
* 1 szt. szczoteczki do zębów;
* 1 szt. kremu do golenia (pianka lub żel);
* 5 szt. nożyków do golenia;
* 1 szt. kremu lub balsamu po goleniu;
* 1 szt. płynu do mycia naczyń;
* 1 szt. szamponu do włosów;
* 1 szt. proszku lub płynu do prania;
* 1 szt. płynu do płukania;
* 2 szt. mydła;
* 1 szt. dezodorantu (sztyft lub kulka);
* 4 rolki papieru toaletowego;
* 3 szt. prasy;
* 1 para skarpet;
* 1 szt. slipek;
* znaczki pocztowe, koperty, bloki listowe, długopisy, ołówki;
* 2 szt. czekolad;
* 2 szt. batonów;
* 1 szt. ciastek w opakowaniu;
* do 6 butelek napojów, przy czym ilość butelek posiadanych w celi nie może przekroczyć pojemności 9 litrów, a osadzony może posiadać w celi tylko jedną otwartą plastikową butelkę lub karton a pozostałe posiadane przez osadzonego napoje powinny być zamknięte oryginalnie (fabrycznie).
Zakupione artykuły pakowane są w reklamówki podlegające zaplombowaniu w kantynie, razem z paragonem potwierdzającym zakup. Naruszenie plomby, reklamówki lub brak paragonu może skutkować zatrzymaniem zakupów i odpowiedzialnością dyscyplinarną.
Zezwolenie, o którym mowa powyżej (tzn. na pobranie z widzenia niewielkich ilości zakupionych w kantynie artykułów higieny osobistej, materiałów piśmiennych i prasy i artykułów tytoniowych) nie dotyczy osadzonych wobec których wykonywana jest kara dyscyplinarna określona w art.143 § 1 pkt 4,5,6 i 8 kkw, tj:
4) pozbawienie możliwości otrzymania paczek żywnościowych, na okres do 3 miesięcy,
5) pozbawienie lub ograniczenie możliwości dokonywania zakupów artykułów żywnościowych lub wyrobów tytoniowych, na okres do 3 miesięcy,
6) udzielanie widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, na okres do 3 miesięcy,
8) umieszczenie w celi izolacyjnej na okres do 28 dni.
oraz w art. 222 § 2 pkt 2, 3, 5 i 7 kkw, tj:
2) pozbawienie korzystania z własnego wyżywienia, na okres do 14 dni,
3) pozbawienie możliwości otrzymania paczek żywnościowych na okres do 3 miesięcy,
5) umieszczenie w celi izolacyjnej na okres do 14 dni,
7) pozbawienie prawa dokonywania zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych, na okres do 1 miesiąca.
Powyższe zasady dotyczące możliwości spożywania i pobierania przez osadzonych produktów żywnościowych zakupionych w czasie widzeń nie obejmują osadzonych przebywających w oddziale mieszkalnym nr VI.
 
ZASADY DORĘCZANIA PACZEK INNYCH NIŻ ŻYWNOŚCIOWE
Paczki do skazanych mogą być doręczane bezpośrednio przez nadawcę paczki albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską, gońca. Każdą paczkę niezależnie od sposobu jej doręczenia dostarcza się w zamkniętym opakowaniu, zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem lub wysypaniem się zawartości. Na opakowaniu paczki, w widocznym miejscu, umieszcza się czytelnie zapisane imię i nazwisko odbiorcy oraz imię, nazwisko i adres nadawcy, a wewnątrz paczki spis jej zawartości. W paczkach z zewnątrz nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe oraz artykuły tytoniowe. Zawartość paczki dostarczonej bezpośrednio do jednostki, sprawdzana jest w obecności osoby dostarczającej.
Paczki dla wszystkich osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Tarnowie, w tym również dla osadzonych w oddziale mieszkalnym nr VI (pawilon N) i osadzonych w Oddziale Penitencjarnym nr III, doręczane bezpośrednio przez nadawcę, przyjmowane są przez funkcjonariusza w następujących terminach i miejscach:
* w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8.00 - 9.00 w biurze przepustek - wejście do budynku administracyjnego od strony ul. Konarskiego 2;
Nadawca paczki winien okazać funkcjonariuszowi dowód tożsamości.
 
Podstawą przyjęcia paczki dla osadzonego jest dołączenie do niej naklejonego na zewnątrz opakowania stosownego zezwolenia, tj. odpowiednio:
a) zezwolenia na paczkę higieniczną, odzieżową
b) zezwolenia na sprzęt audiowizualny lub inny,
c) innego indywidualnego zezwolenia lub ulgi.
Zgodę na nadesłanie w/w przesyłek wydaje Dyrektor jednostki na pisemną prośbę osadzonego.
W przypadku doręczenia paczki z zewnątrz zawierającej przedmioty niedozwolone lub na których przesłanie osadzony nie uzyskał zgody lub nie posiadał stosownego zezwolenia paczka nie będzie przyjmowana do zakładu karnego, a nadesłana - odsyłana w całości do nadawcy na koszt osadzonego.
Skazany powinien poinformować nadawców kierowanych do niego paczek o ukaraniu go karą dyscyplinarną skutkującą pozbawieniem go możliwości ich otrzymywania, a także o konieczności ścisłego przestrzegania zasad dotyczących zawartości paczki oraz, że nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować ich zwrotem.


Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8:00-17:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:
Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię, nazwisko i adres wpłacającego]
W tytule przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wpisać należy:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]
 
Nr rachunku:
NBP O/O KRAKÓW
64 1010 1270 0026 1313 9120 0000
 
Uwaga: powyższy nr rachunku bankowego nie dotyczy wpłat na paczki dla osadzonych!​ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ
realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy
ZAKŁAD KARNY W TARNOWIE
Numer konta punktu sprzedaży: 51 1130 1017 0020 1458 9320 0026
e-mail: paczki@igbmazovia.plWytwarzający/Odpowiadający: 230092mram
Utworzony przez: Łukasz Zieliński o 25.02.2011 10:33:01
Zmodyfikowany przez: Marcin Ramian o 22.09.2021 11:57:29