Centralny Zarząd Służby Więziennej

Dyrektor Generalny Służby Więziennej jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej. Jest on powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Sprawiedliwości. Dyrektor Generalny kieruje pracą Centralnego Zarządu Służby Więziennej. W strukturze więziennictwa funkcjonuje 15 Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej (OISW), Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach-Oddział Zamiejscowy w Sulejowie,  Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie oraz Ośrodek Szkolenia Słuzby Więziennej w Suchej, Ośrodek Zamiejscowy w Zwartowie. Na czele każdego OISW stoi Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej powoływany przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek Dyrektora Generalnego SW. W skład Okręgowych Inspektoratów SW wchodzą zakłady karne (81), areszty śledcze (39), łącznie 120 jednostek penitencjarnych.
 Strukturę organizacyjną Centralnego Zarządu Służby Więziennej, tworzą:
 1) Kierownictwo:
 a) Dyrektor Generalny Służby Więziennej;
 b) zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;
 2) Biuro Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;
 3) Biuro Dozoru Elektronicznego, w skład którego wchodzi Zespół Obsługi Centrali Monitorowania;
4) Biuro Edukacji Historycznej-Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL;
 5) Biuro Kadr i Szkolenia;
 6) Biuro Penitencjarne, w skład którego wchodzi Zespół   Funduszy Europejskich;
 7) Biuro Spraw Wewnetrznych;
 8) Biuro Ochrony i Spraw Obronnych;
 9) Biuro Prawne, w skład którego wchodzi Zespół  Legislacyjny;
 10) Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne, w skład którego  wchodzi Inspekcja Gospodarki Energetycznej Służby Więziennej;
 11) Biuro Budżetu, w skład którego wchodzi Zespół Kontroli Zarządczej;
  12) Biuro Informacji i Statystyki, w skład którego wchodzą:
 a) Zespół Informacji;
 b) Zespół Operatorów Bazy Danych;
 13) Biuro Służby Zdrowia;
 14) Biuro Informatyki i Łączności;
 15) Zespół Ochrony Informacji Niejawnych;
 16) Zespół Służby Medycyny Pracy i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 17) Audytor Wewnętrzny;

 
 W skład Centralnego Zarządu wchodzi Rada Duszpasterstwa Więziennego.
 Przy Centralnym Zarządzie działa Biuro Emerytalne Służby  Więziennej. Obsługę kadrową, finansową i kwatermistrzowską oraz realizację uprawnień funkcjonariuszy i pracowników Biura Emerytalnego sprawują właściwe merytorycznie komórki Centralnego Zarządu.
***
 

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Beata Adamczewska
Utworzony przez: Kamil Warowny 2019-05-14 17:30 o 25.02.2011 10:33:04
Zmodyfikowany przez: Kacper Suwiński o 26.11.2021 09:14:21