Centralny Zarząd Służby Więziennej

Dyrektor Generalny Służby Więziennej jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej. Jest on powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Sprawiedliwości. Dyrektor Generalny kieruje pracą Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

W strukturze więziennictwa funkcjonuje Centralny Zarząd Służby Więziennej, 11 Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej (OISW), uczelnia Służby Więziennej (Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości), Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej, Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie oraz Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy.

Lista okręgowych inspektoratów Służby Więziennej funkcjonujących w strukturze więziennictwa:
1) Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy;

2) Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach;

3) Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie;

4) Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie;

5) Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie;

6) Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi;

7) Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie;

8) Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu;

9) Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu;

10) Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie;

11) Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie;


Na czele każdego OISW stoi Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej powoływany przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek Dyrektora Generalnego SW. W skład Okręgowych Inspektoratów SW wchodzą zakłady karne i areszty śledcze wraz z oddziałami zewnętrznymi tych jednostek.


 Strukturę organizacyjną Centralnego Zarządu Służby Więziennej, tworzą:
1) Biuro Budżetu
2) Biuro Dozoru Elektronicznego
3) Biuro Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
4) Biuro Emerytalne
5) Biuro Informacji i Statystyki
6) Biuro Informatyki i Łączności
7) Biuro Kadr i Szkolenia
8) Biuro Kwatermistrzowsko - Inwestycyjne
9) Biuro Ochrony i Spraw Obronnych
10) Biuro Penitencjarne
11) Biuro Prawne
12) Biuro Służby Zdrowia
13) Biuro Postępowań Kontrolnych
14) Audytor Wewnętrzny
15) Zespół Służby Medycyny Pracy i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
16) Zespół Ochrony Informacji Niejawnych

 mapa BIP.jpg

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Beata Adamczewska
Utworzony przez: Kamil Warowny 2019-05-14 17:30 o 25.02.2011 10:33:04
Zmodyfikowany przez: 3434;#Kacper Suwiński o 05.12.2022 11:16:18